№ 2792 від 12.09.2023 р.

 Міністерство юстиції України

 Щодо зауважень до проекту, який подано

на державну реєстрацію

Асоціація «Телекомунікаційна палата України», яка є об’єднанням провідних постачальників конвергентних послуг у сфері цифрових комунікацій, що створене з метою саморегулювання, сприяння розвитку в Україні сфери цифрових аудіовізуальних послуг, цифрових медіа, Інтернету, засвідчує Вам свою повагу та звертається з наступного приводу. 

На офіційному сайті НКЕК було розміщено проєкт Постанови «Про затвердження Порядку розгляду спорів між постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг» (далі – проект Порядку)» з метою одержання зауважень та пропозицій.

Під час громадського обговорення проекту Порядку асоціацією надавалися зауваження до редакції, які не були враховані Комісією.

Так, 6 вересня 2023 НКЕК прийняла проект Порядку, у зв’язку з чим в установленому законодавством порядку буде подано на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Враховуючи вказане, просимо під час розгляду проекту Порядку, який буде подано на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України, врахувати наступні зауваження.

Згідно з пунктом 5.1. розділу 5 проекту Порядку відмова у позасудовому врегулювання спору здійснюється, зокрема, у разі неприєднання Постачальником, якому направлено запит, до процедури позасудового врегулювання спору або ненадання цим постачальником у визначені в запиті спосіб та строки відповіді про приєднання до такої процедури.

Проектом Порядку позасудового врегулювання спору передбачено повноваження НКЕК відмовити у позасудовому розгляді спору у разі неприєднання Постачальником, якому направлено запит, до процедури позасудового врегулювання (пункт 5.1 розділу 5).

Проте, загальні засади позасудового врегулювання спорів визначені статтями 23 та 24 Закону України «Про електронні комунікації».

Згідно частини четвертої статті 24 вказаного вище Закону Регуляторний орган припиняє розгляд спору в разі, якщо:

1) після початку розгляду спору стали відомі обставини, зазначені у частині третій цієї статті;

2) від заявника надійшла заява про відмову від звернення про врегулювання спору;

3) сторонами укладено мирову угоду;

4) відбулося припинення юридичної особи (державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця), яка була однією із сторін у справі.

Вказаними статтями Закону взагалі не визначено повноважень НКЕК відмовляти у розгляді спору, а тим більше з підстав  неприєднання іншої сторони до спору.

Враховуючи зазначене, вважаємо, що надання нових повноважень, не передбачених Законом України «Про електронні комунікації», свідчить про перевищення повноважень НКЕК. А отже, вказане суперечить статті 19 Конституції України.

Згідно статті 5 ЗУ «Про НКЕК» визначено, що нормативно-правові акти регуляторного органу не можуть суперечити Конституції та законам України, нормативно-правовим актам вищої юридичної сили чи міжнародним договорам, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Крім того, механізм позасудового  врегулювання спору не буде працювати на практиці, якщо буде залишено таку підставу для відмови у його розгляді, як неприєднання Постачальником, якому направлено запит, до процедури позасудового врегулювання.

Звертаємо, увагу, що ще за часів Закону України «Про телекомунікації» така підстава у відмові розгляду спору була головною причиною, згідно якої не відбувалося позасудове врегулювання спору і постачальники вимушені були йти за судовою процедурою.

Такі спори між операторами виникають не часто і це не може створити дуже велике фінансове навантаження на НКЕК, а також навантаження на апарат НКЕК в частині витратності людського ресурсу.

Враховуючи вказане, просимо відповідно до пункту 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731, відмовити у державній реєстрації проекту Порядку, у зв’язку з тим, що проект не відповідає Конституції та законам України.

З повагою

Голова Ради                                                                               Т. Попова