Міністерство регіонального розвитку,

будівництва та житлово-комунального господарства України

 

Копія: Національна комісія

з питань регулювання зв’язку та інформатизації

вул. Хрещатик, буд. 22, м. Київ, 01001

 

Щодо проекту постанови КМУ

«Про затвердження Правил надання доступу

до інфраструктури об’єкта будівництва»

 

На офіційному сайті Мінрегіону 26 вересня 2017 року розміщено проект постанови КМУ «Про затвердження Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта будівництва» (далі – Проект) з метою його обговорення.

Редакція положень Проекту обговорювалися на робочій групі, що була створена при Мінрегіоні. Проте, у розміщеному на офіційному сайті Проекті не враховані принципові зауваження та пропозиції, які надавалися ринком телекомунікацій, а також профільними асоціаціями під час обговорення.

У зв’язку з цим, додатково наголошуємо на наведених нижче зауваженнях та просимо їх врахувати під час доопрацювання Проекту.

1.Щодо пункту 7 розділу III Проекту.

Частиною одинадцятою статті 12 Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» передбачено, що у разі неукладення договору з доступу видані власником інфраструктури об’єкта доступу технічні умови з доступу є дійсними протягом одного року з дня їх видачі, за умови що до цих елементів інфраструктури об’єкта доступу після видачі технічних умов з доступу не вносилися конструктивні зміни та не укладено договір з доступу з іншим замовником.

Таким чином, Законом передбачено строк дії технічних умов, навіть при умові не укладення договору з доступу.

Отже, просимо пункт 7 розділу III Проекту викласти у такій редакції:

«7. Технічні умови з доступу є чинними протягом зазначеного в них строку їх дії, але не менше 1 (одного) року. Якщо замовник оплатив, але з власної вини не отримав технічні умови з доступу протягом шести місяців з дня оплати, такі технічні умови з доступу вважаються такими, що втратили чинність.»

2.Пропонуємо доповнити пункт 5 розділу IV Проекту новим абзацом:

«Якщо Проектна документація не погоджена, власник у період не пізніше 15 календарних днів у письмовій формі інформує про це замовника, наводячи обґрунтовані вичерпні підстави для відмови у погоджені. Власником не може бути відмовлено у погодженні проектної документації з підстав, що не були викладені у попередній відмові.»

  1. Пропонуємо передбачити у пункті 4 розділу VII положення стосовно проведення двосторонніх консультацій та переговорів, як цього вимагає частина друга статті 14 та стаття 18 Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» та доповнити його наступним абзацом:

«Спори, пов’язані з ухиленням від укладення договору з доступу, на етапі укладання договору з доступу, продовження строку дії договору з доступу, розірвання договору з доступу, можуть вирішуватися сторонами шляхом проведення двосторонніх консультацій та переговорів. Якщо за результатами врегулювання спору з’ясовано, що сторони не можуть дійти згоди кожна із сторін може ініціювати вирішення спору в судовому порядку.

  1. Розділ VІІІ Проекту доповнити положеннями стосовно автоматичного продовження договору з доступу:

«Якщо сторони не повідомили одна одну про розірвання договору з доступу, то він вважається продовженим на строк, обумовлений у договорі з доступу. Положення цього пункту застосовується на кожний наступний період, неодноразово.»

  1. Пункт 3 розділу IX Проекту викласти у такій редакції

«3. Якщо замовник не проведе демонтаж технічних засобів телекомунікацій у вищевказані строки, власник має право демонтувати технічні засоби телекомунікацій за власний рахунок з відшкодуванням власнику витрат, безпосередньо пов’язаних з демонтажем,  відповідно до законодавства.».

  1. З метою уникнення зловживань зі сторони Власника, що може призвести до необґрунтованого демонтажу технічних засобів пропонуємо пункт 2 розділу X Проекту доповнити такими положеннями:

«Власник вживає заходів для виклику представника власника технічних засобів телекомунікацій на місце виявлення порушення з метою складання Акту про виявлення факту порушення та його підписання представником власника технічних засобів телекомунікацій.

Власник (володілець) технічних засобів телекомунікацій зобов’язаний надати свого представника для складання акту протягом 3 (трьох) робочих днів з дати звернення Власника інфраструктури об’єкта будівництва.

У разі відмови або неявки представника власника (володільця) технічних засобів телекомунікацій Акт складається без його участі, про що робиться відповідний запис в Акті. Один екземпляр Акту направляється на адресу місцезнаходження власника технічних засобів телекомунікацій.».

  1. Законом України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» передбачено необхідність погодження не технічної документації, а проектної документації.

Таким чином, пункт 5 розділу XI Проекту потребує доопрацювання в частині заміни слів «технічною документацією» на «проектною документацією».

  1. Щодо пункту 7 розділу XI Проекту в частині покладення відповідальності на власника технічних засобів за недотримання правил їх розміщення.

Згідно із Законом «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» розміщення таких засобів відбувається виключно на підставі погодженої проектної документації з доступу. Оскільки, статтею 1 Закону чітко встановлено, що  проектна документація з доступу до інфраструктури об’єкта доступу (далі – проектна документація з доступу) – текстові та графічні матеріали, розроблені відповідно до технічних умов з доступу, що визначають розміщення технічних засобів телекомунікацій замовника на елементах інфраструктури відповідного об’єкта доступу.

Отже, виходячи з наведеного вище визначення, якщо технічні засоби телекомунікацій замовника розміщені відповідно до погодженої проектної документації, то вважаємо в такому випадку не може бути застосована відповідальність стосовно Замовника доступу.

Крім того, положення пункту 7 розділу XI Проекту не є чіткими та вичерпним, а тому можуть призвести у подальшому до виникнення спору та зловживань зі сторони Власника.

Таким чином, пропонуємо викласти пункт 7 розділу XI Проекту в такій редакції:

«7.Відповідальність за розміщення технічних засобів телекомунікацій без дотримання вимог погодженої проектної документації покладається на їх власника.»

  1. Розділ XII доповнити новим пунктом, що буде відповідати частині третій статті 17 Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж»:

«Періодична плата за доступ до елементів інфраструктури об’єкта будівництва може встановлюватись виключно за наявності обґрунтованих додаткових витрат Власника на утримання елементів інфраструктури об’єкта будівництва, пов’язаних з наданим доступом.»

Враховуючи вищевказане, вважаємо, що редакція Проекту потребує доопрацювання та врахування наданих зауважень.

Тетяна Попова, Голова Ради Асоціації