№ 2742 від 28.01.2023 р.

 

Державна регуляторна служба України

 

Щодо Плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні

 Асоціація «Телекомунікаційна палата України», яка об’єднує учасників ринку електронних комунікацій, засвідчує Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» передбачено, що кожен проект регуляторного акта оприлюднюється з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань. Відповідно до статті 1 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», регуляторний акт – це:

– прийнятий уповноваженим регуляторним органом нормативно-правовий акт, який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання;

– прийнятий уповноваженим регуляторним органом інший офіційний письмовий документ, який встановлює, змінює чи скасовує норми права, застосовується неодноразово та щодо невизначеного кола осіб і який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання, незалежно від того, чи вважається цей документ відповідно до закону, що регулює відносини у певній сфері, нормативно-правовим актом;

–  регуляторний орган – Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, Національний банк України, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, інший державний орган, центральний орган виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцевий орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, а також посадова особа будь-якого із зазначених органів, якщо відповідно до законодавства ця особа має повноваження одноособово приймати регуляторні акти. До регуляторних органів також належать територіальні органи центральних органів виконавчої влади, державні спеціалізовані установи та організації, некомерційні самоврядні організації, які здійснюють керівництво та управління окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування, якщо ці органи, установи та організації відповідно до своїх повноважень приймають регуляторні акти.

Відповідно до частини першої статті 42 Закону України «Про електронні комунікації» (надалі – Закон) користування радіочастотним спектром в Україні здійснюється відповідно до Плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні та прийнятих на його виконання нормативно-правових актів.

План розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні (надалі – План) має ознаки регуляторного акту з огляду на те, що даний документ: 1) приймається уповноваженим регуляторним органом – Кабінетом Міністрів України; 2) є нормативно-правовим актом в силу прямої дії Закону;  3) окремі його положення спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторним органом та суб’єктами господарювання.

  1. Відповідно до статті 5 Закону Кабінет Міністрів України затверджує План розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні.

Відповідно до частини 4 статті 42 Закону, План розподілу і користування радіочастотним спектром розробляється центральним органом виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Питання забезпечення реалізації Закону України «Про електронні комунікації» від 9 лютого 2022 р. № 107 виконання повноважень центрального органу виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра протягом періоду дії правового режиму воєнного стану в Україні та шести місяців після його припинення чи скасування забезпечує Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації.

  1. Відповідно до пункту 75 частини першої статті 2 Закону:

– План розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні – нормативно-правовий акт, що регламентує розподіл смуг радіочастот радіослужбами в Україні, розподіл на смуги спеціального та загального користування, визначає напрями та умови користування радіочастотним спектром з визначенням радіотехнологій для певних смуг радіочастот.

  1. Відповідно до частини 3 статті 42 Закону План розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні зокрема визначає:

обмеження щодо типів радіомереж, радіотехнологій або електронних комунікаційних послуг для певних смуг радіочастот відповідно до частин другої та третьої статті 41 цього Закону, із зазначенням смуг радіочастот та радіослужб, яким вони відповідають, та строків дії обмежень;

– смуги радіочастот, в яких обмежується передача, надання в користування радіочастотного спектра.

Відповідно до частини першої статті 58 Закону, спільне користування радіочастотним спектром передбачає право одночасного використання кількома користувачами радіочастот одних і тих самих номіналів (смуг) радіочастот у випадках та відповідно до вимог, передбачених планом розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні, за умови забезпечення електромагнітної сумісності радіообладнання.

Вищезазначені положення Закону підтверджують що окремі положення Плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні спрямовані на правове регулювання господарських відносин.

Господарський кодекс України (надалі – ГКУ) наступним чином визначає сферу господарських відносин – господарські відносини виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб’єктами господарювання, а також між суб’єктами господарювання та іншими учасниками відносин у сфері господарювання.

Відповідно до статті 3 ГКУ, під господарською діяльністю розуміється діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

Відповідно до статті 2 ГКУ, учасниками відносин у сфері господарювання є суб’єкти господарювання, споживачі, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, наділені господарською компетенцією, а також громадяни, громадські та інші організації, які виступають засновниками суб’єктів господарювання чи здійснюють щодо них організаційно-господарські повноваження на основі відносин власності.

Користування радіочастотним спектром є необхідною умовою для організації та здійснення господарської діяльності – надання послуг мобільного зв’язку, або інших електронних комунікаційних послуг з використанням технологій бездротового доступу. План, як випливає з положень Закону вище, визначає яку радіотехнологію має право використовувати суб’єкт господарювання при наданні послуг споживачам в отриманому ним у користування радіочастотному спектрі, а яку ні, яку послугу має право надавати, а яку ні. Також, План встановлює випадки та вимоги до господарських відносин щодо спільного користування радіочастотним спектром між суб’єктами господарювання. Встановлює обмеження щодо смуг радіочастот, які суб’єкт господарювання не може передати, або надати у користування іншому суб’єкту господарювання.

Окрім цього, окремі положення Плану також спрямовані і на  правове регулювання адміністративних відносин між регуляторним органом (Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку) та суб’єктами господарювання з огляду на те, що План визначає чи необхідно звертатися до регуляторного органу за отриманням ліцензії на користування певних смуг радіочастот (використання певних смуг радіочастот на засадах індивідуальних прав). Також положення Плану впливають на процедуру видачі, продовження ліцензій на користування радіочастотним спектром регуляторним органом суб’єктам господарювання. Витримки з Закону наводимо нижче.

Відповідно до частини 3 статті 42 Закону План розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні зокрема визначає використання певних смуг радіочастот на засадах загальної авторизації чи індивідуальних прав.

Відповідно до пункту 1 частини 9 статті 48 Закону, підставами для прийняття регуляторним органом рішення про відмову у видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром є невідповідність змісту поданих документів Плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні.

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 51 Закону, строк дії ліцензії на користування радіочастотним спектром за зверненням ліцензіата підлягає продовженню відповідно до цієї статті, крім таких випадків, коли у смугах радіочастот для радіотехнологій, зазначених у Плані розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні, не передбачено подальше використання зазначених радіотехнологій (у такому разі користувач має бути повідомлений про неможливість продовження дії ліцензії не пізніше ніж за два роки до її закінчення).

Відповідно до абзацу четвертого частини 3 статті 51 Закону, регуляторний орган приймає рішення про продовження строку дії ліцензії на користування радіочастотним спектром на підставі заяви ліцензіата до закінчення строку дії відповідної ліцензії, крім випадків, коли на момент прийняття рішення така можливість відсутня відповідно до статей 54-56 цього Закону та Плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні.

Відповідно до частини першої статті 49 Закону, при прийнятті рішення про видачу ліцензії або продовження строку дії ліцензії на користування радіочастотним спектром регуляторний орган визначає умови такої ліцензії відповідно до цього Закону, Плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні та міжнародних договорів України, укладених від імені України.

Враховуючи вищевикладене, просимо надати роз’яснення чи є План розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні регуляторним актом відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»?

 

З повагою

Голова Ради Асоціації                                                                                  Т.В. Попова