Лист від 04.12.2020 р. № 2556         

                                         Т. в. о. Голови Державної регуляторної служби України

Мірошніченку О.М.

Щодо проекту рішення НКРЗІ 

«Про затвердження змін до деяких рішень НКРЗІ

 з питань надання послуг із перенесення

абонентських номерів»

 Шановний Олеже Миколайовичу!

  Асоціація «Телекомунікаційна палата України» (надалі – «Асоціація»), яка створена для сприяння розвитку в Україні сфери цифрових комунікацій, звертається до Вас з приводу наступного.

 Україна одна з останніх країн в світі впровадила послугу перенесення абонентського номеру (Mobile Number Portability (MNP), яка передбачає право  абонента на вільний вибір оператора (провайдера) телекомунікацій без зміни абонентського номеру.

01.05.2019 року послуга MNP стартувала в Україні на підставі  рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (надалі – «НКРЗІ») від 31 липня 2015 року № 394  «Про затвердження Порядку надання послуг із перенесення абонентських номерів» та  № 543 від 16.10.2018 «Про визначення строків початку впровадження послуг із перенесення абонентських номерів на телекомунікаційних мережах рухомого (мобільного) зв’язку, включаючи створення локальних баз даних операторів телекомунікацій, що надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, та їх підключення до централізованої бази даних».

Цього ж року стало зрозуміло, що процедура перенесення номеру є недосконалою, не задовольняє попит абонентів та, відповідно, потребує нагального удосконалення.

В листопаді 2019 року НКРЗІ презентувала концепцію змін до Порядку надання послуг із перенесення абонентських номерів у зв’язку з великою кількістю скарг абонентів через неможливість скористатись послугою.

17.11.2020 року НКРЗІ прийнято Рішення № 442 «Про схвалення проекту рішення НКРЗІ «Про затвердження змін до деяких рішень НКРЗІ з питань надання послуг із перенесення абонентських номерів», яке наразі НКРЗІ направлено на погодження до Державної регуляторної служби України.

  Крім того, НКРЗІ розроблено Аналіз регуляторного впливу  згідно з  Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» (надалі – Методика).

  Асоціація вважає, що розроблений проект Рішення НКРЗІ відповідає принципам державної регуляторної політики, визначеним у статті 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»: доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, прозорості та врахування громадської думки.

Відповідно до Директиви (EU) 2018/1972 Європейського парламенту та Ради від 11.12.2018 «Про запровадження Європейського кодексу електронних комунікацій» (у новій редакції), визначено, що Держави-члени зобов’язані забезпечити, щоб усі кінцеві користувачі з номерами з національного плану нумерації мали право зберігати свої номери, за запитом, незалежно від підприємства, що надає послугу.

Стаття 39 Закону України «Про телекомунікації» передбачає обов’язок операторів та провайдерів телекомунікацій надавати абонентам послугу перенесення абонентського номера.

Як вбачається з аналізу регуляторного впливу до вказаного проекту Рішення НКРЗІ, станом на 10 листопада 2020 року 151 858 абонентів виявили бажання скористатися послугою та подали відповідні заяви до операторів, проте,  лише  94 470  (тобто 62, 2 %)  абонентів змогли отримати зазначену послугу.

Серед основних причин скарг абонентів щодо послуги перенесення абонентського номеру є: відмова оператора у наданні сервісу (40%); наявність  проблеми із зв’язком (19% ); проблеми зі сповіщенням (10%);  недотримання оператором строків  перенесення номеру (8,5%); технічні недоліки, помилки працівників оператора-донора (7%); перешкоди з боку оператора-донора (7%).

В свою, чергу проблема неможливості  значної кількості споживачів скористатися послугою перенесення абонентського номеру може бути вирішена  виключно шляхом внесення змін до Порядку перенесення абонентських номерів та Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг.

Асоціація переконана, що  розроблені НКРЗІ зміни до Порядку MNP, що подаються на затвердження ДРС, є найбільш доцільними у порівнянні з розглянутими альтернативами та передбачають ефективні способи удосконалення процедури надання послуги (тобто відповідають принципам доцільності  та ефективності).

Так, проектом Рішення НКРЗІ передбачене внесення наступних змін, які відповідають кращим європейським практикам впровадження  послуги перенесення абонентського номеру:

  • запроваджується принцип єдиного вікна «One Stop Shop process», що передбачає звернення для отримання послуги лише  до оператора-отримувача;
  • удосконалено процес ідентифікації абонентів, які вирішили скористатися послугою перенесення номеру;
  • забезпечена можливість реєстрації абонентів як у оператора-донора, так і у оператора-отримувача, у випадку якщо споживач планує отримувати послуги не на підставі письмового договору;
  • удосконалено порядок припинення договорів про надання телекомунікаційних послуг;
  • дія Порядку MNP поширена на провайдерів телекомунікацій;
  • враховано рекомендації Комітету по електронним комунікаціям СЕРТ (ЕСС) 12 (02) та скорочено строк перенесення абонентського номеру в мережах рухомого (мобільного) зв’язку з 3-х до 1-го робочого дня.

Отже, НКРЗІ  при підготовці проекту Рішення та аналізу регуляторного впливу були дотримані положення ст. 8 Закону та Методики: чітко визначені цілі і проблема, проведено оцінку усіх прийнятних альтернативних способів удосконалення процедури MNP; наведено аргументи щодо переваги  обраного способу регулювання, описано механізм розв’язання проблеми, чітко визначені заходи необхідні для удосконалення MNP; розглянуто можливості досягнення визначених цілей; наведено очікувані результати прийняття акта;  визначено показники результативності акта та заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження його результативності.

Також  Проект рішення НКРЗІ був оприлюднений 31.03.2020 на офіційному веб-сайті НКРЗІ за адресою: http://www.nkrzi.gov.ua у рубриці «Регуляторна діяльність НКРЗІ», підрубриці «Регуляторні акти». До проекту Рішення надавалися  пропозиції та зауваження з боку операторів та провайдерів, проводилися неодноразові наради та засідання з запрошенням учасників ринку, що свідчить про дотримання  вимог ст. 9 Закону.

Одночасно Асоціація звертає увагу ДРС, що окремі учасники ринку не підтримували ряд суттєвих змін до Порядку, зокрема впровадження принципу єдиного вікна «One Stop Shop process», посилаючись на можливі  ризики шахрайства. У цьому зв’язку  є важливим, що запропоновані зміни не можуть збільшувати ризики шахрайства,  оскільки окрім обов’язкової реєстрації (публічний договір) або верифікації (письмовий контракт) абонента на стороні оператора-отримувача, додатково проектом змін НКРЗІ запропонована реалізація двофакторного механізму підтвердження права користування абонентським номером, на перенесення якого подана заява.

Крім того, експерти Асоціації зазначають, що визначений проектом строк набуття чинності змін –    01 грудня 2021 року (фактично для впровадження змін є 12 місяців)  є цілком  достатнім для забезпечення реалізації змін до порядку перенесення номеру.

Отже,  проект Рішення НКРЗІ відповідає вимогам ст. ст. 4, 5, 6, 8, 9 Закону, а запропоновані проектом НКРЗІ зміни узгоджуються з найкращим світовим досвідом провадження послуги перенесення абонентського номеру та повною мірою сприятимуть реалізації права абонента  вільно змінювати оператора телекомунікацій, більш уважному відношенню операторів телекомунікацій до потреб власних споживачів, підвищенню якості послуг та  розвитку конкуренції.

Ми переконані, що внаслідок прийняття таких змін до MNP буде досягнутий максимально можливий позитивний результат за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб’єктів господарювання, громадян та держави,  що відповідає принципу ефективності  регуляторного акту, передбаченого ст. 4 Закону.

Враховуючи нагальну необхідність запровадження належної роботи послуги MNP, в першу чергу для задоволення потреб абонентів, Асоціація просить  Державну регуляторну службу України погодити проект Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації «Про затвердження змін до деяких рішень НКРЗІ з питань надання послуг із перенесення абонентських номерів».

Щиро сподіваємось на розуміння та підтримку телеком-галузі!

З повагою

Голова Ради Асоціації                                                                 Т.В. Попова

KPI_TelPU2020#3