Вих. АППК № 726  від  16.01.2018р.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

Національна рада України з питань телебачення

 і радіомовлення

Державна регуляторна служба України

Зауваження до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав»

Асоціація правовласників та постачальників контенту, Телекомунікаційна палата України, Інтернет Асоціація України,  Асоціація «Укртелемережа», Спілка операторів телекомунікацій Одеси і Одеської області, Всеукраїнська асоціація операторів кабельного телебачення і телеінформаційних мереж, Спілка кабельного телебачення України,  –  професійні об’єднання суб’єктів господарювання у сфері телебачення, на захист інтересів своїх членів – провайдерів програмної послуги, звертається до Міністерства, Національної ради, Державної регуляторної служби  з проханням врахувати наші зауваження та пропозиції до проекту  Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав», який 28.12.2018 був оприлюднений на офіційному сайті Міністерства для громадського обговорення.

Метою цього проекту Закону згідно з пояснювальною запискою  є удосконалення нормативного регулювання щодо охорони та захисту авторського права і суміжних прав. Проект Закону покликаний сприяти спрощенню ведення господарської діяльності в Україні, підвищенню її інвестиційної привабливості, стимулювання розвитку, а також адаптації законодавства України до законодавства ЄС.

Разом з тим, вказаний законопроект, на нашу думку, містить суттєві недоліки, суперечливі положення  та становить загрозу щодо встановлення необґрунтованого навантаження на провайдерів програмної послуги[1] у вигляді  обов’язку плати за використання творів, виконань, фонограм, фільмів при технічному забезпеченні абонентів можливістю перегляду програм телерадіоорганізацій.

Ми переконані, що такий обов’язок встановлений через спотворення у проекті Закону терміну «кабельна ретрансляція», яке не відповідає Директивам РЄ[2], суперечить іншим окремим положенням документу через плутанину термінів «кабельна організація мовлення» і провайдер програмної послуги, не враховує особливості діяльності провайдерів програмної послуги, заздалегідь формує передумови для судових спорів і отримання окремими ОКУ надлишкових коштів, які не можуть бути ними розподілені поміж володільцями авторського права і суміжних прав.

Стверджуємо, що провайдери програмної послуги не здійснюють редакційного контролю змісту передач (програм) організацій мовлення, а лише згідно ст.1 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» – на «договірних   засадах   надають абонентам можливість перегляду пакетів програм», а отже не володіють інформацією про найменування творів, виконань, фонограм, фільмів у складі телепрограм.   Твори, виконання, фонограми, фільми у складі пакетів програм – пропозиції провайдерів  для абонентів  – не мають самостійного економічного значення, що унеможливлює визначення розміру і порядку виплати винагороди за використання твору, виконання, фонограми, фільму. Відповідно встановлення  істотних умов   договору з організаціями   колективного  управління неможливе.Тому,  з метою узгодження положень проекту Закону з європейськими документами, на забезпечення прозорості діяльності ОКУ, на виконання п.1 ст.8 Директиви Ради 93/83/ЄЕС, якою встановлено, що  «Держави-члени  повинні  забезпечити,  щоб при ретрансляції програм з інших держав-членів за допомогою кабельної мережі на  їх території дотримувалися відповідні авторські та суміжні права,  та щоб в основу такої ретрансляції були покладені контрактні договори між  власниками  авторського  права,  суміжних прав та операторами кабельної мережі», пропонуємо  внести у проект Закону відповідні зміни і, зокрема, передбачити, що провайдери програмної послуги, які на договірних   засадах   надають абонентам можливість перегляду пакетів програм, що містять аудіовізуальні твори, виконання, фонограми, фільми, виплачують винагороду особам, яким були передані (відчужені) майнові права на об’єкти авторського права або суміжних прав, виключно через організації мовлення, з якими провайдери історично укладають угоди.

Також вважаємо за необхідне не доповнювати статтю 40 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» положенням про необхідність додаткового надання суб’єктами господарювання Національній раді при ліцензуванні провайдерів програмної послуги копій договорів, укладених з організаціями колективного управління відповідно до Закону України “Про авторське право і суміжні права».

Отже, просимо Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення, Державну регуляторну службу України врахувати  до остаточного проекту Закону наші зауваження, які надаємо у вигляді порівняльної таблиці, а також провести окреме обговорення зазначених питань усіма зацікавленими особами.

Додаток на 11 арк. в 1 прим. (зауваження і пропозиції профільних асоціацій до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав»).

З повагою,

Голова Правління АППК Наталія Клітна

Голова Правління Інтернет Асоціації України Олександр Федієнко

Директор Спілки операторів телекомунікацій м. Одеси та Одеської області Станіслав Ясиневич

Директор Телекомунікаційної палати України Анна Новак

Директор Всеукраїнської Асоціації операторів кабельного телебачення і телеінформаційних мереж Галина Полхович

Генеральний директор Спілки кабельного ТБ України Олександр Швець

Від Асоціації «Укртелемережа» за дорученням Тетяна Зачепіленко

 

[1] у розумінні Закону України «Про телебачення і радіомовлення»

[2] Директива Ради 93/83/ЄЕС “Про координацію деяких положень авторського права  і суміжних прав при застосуванні їх до супутникового мовлення і кабельної ретрансляції” від 27 вересня 1993 року, Міжнародна конвенція  про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення

KPI_TelPU#3

Завантажити Порівняльну таблицю до законопроекту

Файл формату .doc