Комітет Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності

Комітет Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

Комітет Верховної Ради України з питань інформатизації та зв’язку

Комітет Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва

Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики

Комітет Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету

Комітет Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції

Комітет Верховної Ради України з питань європейської інтеграції

Щодо проекту Закону № 3672-д

від 08.09.2017

Телекомунікаційна палата України, яка об’єднує гравців ринку цифрових комунікацій України, висловлюючи свою повагу, звертається з приводу наступного.

У Верховній Раді України зареєстровано за № 3672-д від 08.09.2017 проект Закону України «Про діяльність форекс-компаній» (далі – Законопроект).

Статтею 30 вказаного Законопроекту передбачається, що за результатами розгляду звернень та виявлення порушень законодавства Регулятор має право видати форекс-компаніям розпорядження про усунення порушень, а операторам, провайдерам телекомунікацій, на обладнанні яких розміщені веб-сайти форекс-компаній – припис про обмеження доступу до сайтів таких форекс-компаній.

Оператор, провайдер телекомунікацій, на обладнанні якого розміщено веб-сайт форекс-компанії, зобов’язаний виконати припис протягом семи робочих днів з дня його отримання та протягом десяти робочих днів надати у письмовій формі інформацію про його виконання. У разі невиконання операторами, провайдерами телекомунікацій припису у встановлений строк, Регулятор має право звернутися до суду.

Згідно з частиною другою статті 6 Законопроекту Регулятором є державний орган, який здійснює державне регулювання та нагляд за діяльністю на ринках небанківських фінансових послуг на індивідуальній та консолідованій основі у межах та порядку, передбачених Законом України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”.

Крім того, Законопроектом запропоновано внести зміни до статті 39 Закону України «Про телекомунікації», згідно з якими оператори телекомунікацій будуть зобов’язані, зокрема, вживати заходів щодо недопущення доступу своїх абонентів до веб-сайтів форекс-компаній, через які провадиться діяльність форекс-компаній без дотримання вимог Закону “Про діяльність форекс-компаній”,  у тому числі на підставі рішення суду обмежувати доступ своїх абонентів до веб-сайтів таких форекс-компаній, через які провадиться зазначена діяльність.

Проте, звертаємо увагу, що вказані положення Законопроекту суперечать нормам Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Директиви 2000/31/ЄС Європейського парламенту та Ради «Про деякі правові аспекти інформаційних послуг, зокрема, електронної комерції, на внутрішньому ринку» (від 8 червня 2000 року), Конституції України та Закону України «Про телекомунікації».

1.Вказані положення прямо суперечать нормам статтей 31 та 34 Конституції, згідно з якими кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з’ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.

2.Відповідно до статті 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання органів державної влади і незалежно від кордонів.

3.Слід зазначити, що відповідно до статті 9 Основного Закону України – Конституції чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

У свою чергу, статтею 12 Директиви 2000/31/ЄС Європейського парламенту та Ради «Про деякі правові аспекти інформаційних послуг, зокрема, електронної комерції, на внутрішньому ринку» (від 8 червня 2000 року) передбачено, що якщо надаються інформаційні послуги, які  складаються  з передачі  інформації,  що надається одержувачем послуг,  всередині мережі  зв’язку або надання доступу до мережі зв’язку, держави-члени забезпечують звільнення постачальника послуг від відповідальності за передану інформацію при умові, що постачальник:

  1. не є ініціатором передачі;
  2. не обирає одержувача передачі; та
  3. не обирає чи не змінює інформацію, що  міститься в передачі.

Таким чином, з прийняттям вказаного Законопроекту виникнуть суперечності з міжнародними правовими документами та рекомендаціями міжнародних організацій, у тому числі щодо надання законопроектом повноважень Регулятору на підставі його припису, а не судового рішення, операторами, провайдерами телекомунікацій вживати заходів щодо недопущення доступу своїх абонентів до веб-сайтів форекс-компаній.

3.Надання таких повноважень Регулятору буде суперечити також і Закону України «Про телекомунікації» (статті 6) в частині гарантованого державою доступу споживачів до загальнодоступних телекомунікаційних послуг, які необхідні їм для задоволення власних потреб, участі в політичному, економічному та громадському житті.

Крім того, Законом України «Про телекомунікації» надано операторам і провайдерам телекомунікацій право на відключення на підставі рішення суду кінцевого обладнання, якщо воно використовується абонентом для вчинення протиправних дій або дій, що загрожують інтересам державної безпеки» (п. 9 ч. 1 ст. 38).

4.Декларацією «Свобода спілкування в Інтернеті», ухваленою Комітетом Міністрів Ради Європи 28 травня 2003 року закріплено принцип  відсутності попереднього контролю держави, який полягає у тому, що державна влада не повинна шляхом загальних засобів блокування або фільтрування відмовляти громадському доступу до інформації і іншого спілкування в Інтернеті, без обмеження кордонів.

У зв’язку із зазначеним вище, повідомляємо про необхідність доопрацювання редакції Законопроекту шляхом вилучення запропонованих змін до Закону України «Про телекомунікації», а також статті 30 Законопроекту, оскільки вони суперечать не тільки нормам національного, а й міжнародного законодавства.

З повагою

Тетяна Попова, Голова Ради Асоціації